Resultats de visió de color

Hem realitzat un test de visió de color que s'anomena Farnsworth Munsell a la web del professori hem obtingut una puntuació que va de 0 a 85 segons els colors que hem ordenat correctament, per exeple una persona amb puntuació 58 ha encertat la posició de 58 colors i una persona amb 81 punts ha encertat 81 colors. Això vol dir que la persona que ha encertat 81 veu millor els color. Hem obtingut 9 dades de noies i 5 dades de nois que pots veure a continuació.

sexe edat puntuació
femení 16 67
femení 16 81
femení 15 70
femení 15 74
femení 15 77
femení 15 67
femení 15 81
femení 17 81
masculí 16 58
masculí 15 76
masculí 15 73
masculí 16 71
masculí 15 62

Test t de Student

  1. Primer hem anat a la pàgina web dequieckcalcs t calculator I hem obtingut els segúents resultats:
  2. La web anterior ens ha donat una p=0,4245, i això significa que hi ha un 42% de problabilitats que els resultats siguin igual tant en nois com en noies, és a dir, veuen el color igual. Si la p és menor a 0,05 significa que hi ha un 5% de probabilitats que siguin igual i un 95% que siguin diferents. En aquest últim cas voldrà dir que els resultas de nois i noies seràn diferents i serà superior les noies si la seva mitjana és superior. En llenguatge científic es diu que hi ha o no hi ha diferències estadísticament significatives.
  3. El valor de t de Student és 0,8093. M'interessa que la t sigui molt gran perquè quant més gran sigui més diferència hi haurà entre els dos grups. He de buscar una taula anomenada t de Student que pots veure a continuació

  4. La taula de més amunt té els valors crítics o límits a partir dels quals les dades de dos grups són diferents. Ens hem de fixar a la columna p=0,05 perquè és la columna més important que ens diu que tenim un 95% de seguretat que les dades siguin diferents. També ens hem de fixar a la fila que correspon a N1+N2-2 que vol dir en el nostre cas número de nois més número de noies menys 2, és a dir, 9+5-2= 12. Per tant he de mirar a la columna p=0,05 i a la fila 12 i allà em dona el número 1,782
  5. Hem de comparar el número de la taula anterior 1,782 amb una fòrmula matemàtica de la t de Student feta amb les nostres dades
  6. Unpaired t test results P value and statistical significance: The two-tailed P value equals 0.0767 By conventional criteria, this difference is considered to be not quite statistically significant. Confidence interval: The mean of noies minus nois equals 7.00 95% confidence interval of this difference: From -0.88 to 14.88 Intermediate values used in calculations: t = 1.9365 df = 12 standard error of difference = 3.615 Review your data: Group Mean SD SEM N noies 75.00 5.81 1.94 9 nois 68.00 7.65 3.42 5 tutorials!